دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e

عنوان مقاله انگلیسی
A Novel Scheme For Optimizing Contention Window Adjustment in IEEE 802.11e Wireless
Networks
عنوان ترجمه فارسی

ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e

چکیده

شبکه محلی بی سیم 802.11 از کاربرد ترین مشخصه ها برای شبکه های wlan. 802.11 e است که کارایی و قابلیت QoS آن را با اختصاص اولویت ها به انواع مختلف بسته داده افزایش داده است. روش بکار گرفته شده توسط 802.11e در مشخصه لایه ی MAC، مکانیزم دسترسی به کانال، شناخته شده به عنوان EDCF را تعیین می کند. رویکرد ثابت EDCF افزایش اندازه CW، بدون در نظر گرفتن شرایط کانال در عملکرد پایین در اندازه شبکه بالا نتیجه می دهد. مفهوم اساسی افزایش CW با توجه به مقیاس ثابت در خودش عدم انطباق پویای CW را با توجه به شرایط نشان می دهد.

در این مقاله، ما یک تکنیک جدید جهت تعیین اندازه CW برای روش backoff معرفی می کنیم. FHCW مکانیسم پیشنهادی است که تاریخچه انتقالات قبلی را در نظر می گیرد و ابهام حاضر در کانال با توجه به عوامل مختلف از جمله تراکم، سنجش اعتبار ایستگاه کاری و اولویت بسته ارسال شود. مقایسه عملکرد هر دو تکنیک قابلیت طرح پیشنهادی را نشان می دهد.

1-مقدمه

استفاده رایج از شبکه WLAN محققان را قادر به کاوش در مطالعات و ارائه ی تکنیک های مختلف به منظور بهبود عملکرد آن و کیفیت خدمات نموده است. IEEE 802.11 E پرکاربردترین مشخصه ی WLAN است. نماینده ی اجزای لایه MAC آن برای دسترسی به رسانه به عنوان EDCF شناخته شده است. EDCFیک مکانیسم ارائه می دهد که در آن کیفیت سرویس با ارائه توسط فراهم کردن مقادیر مختلف برای پنجره رقابتی پشتیبانی می شود و پارامترهای دیگر برای نوع دیگری از داده ها منتقل می شوند. در این مقاله، ما یک الگوریتم جدید برای تعیین پنجره رقابتی برای داده های حوزه های مختلف ارائه می دهیم. روش ما اساسا وابسته به شرایط شبکه است، که به عنوان عامل تعیین کننده ی اندازه پنجره رقابتی عمل می کنند. ما تاریخچه انتقالات ایستگاه ها و دیگر عوامل اولویت، ازدحام و سنجش اعتبار فرستنده را استفاده کرده ایم. عامل تصمیم گیری دیگر، شامل استفاده از روش فازی می باشد. همانطور که می دانیم، بسیاری از پارامترهای شبکه وجود دارند که، دارای مقادیر نامشخص هستند. ما با در نظر گرفتن منطق فازی فرض کرده ایم که اینها ابزاری موثر در شبکه برای تعیین مقدار CW هستند. مقایسه عملکرد توان عملیاتی PDR، کارایی پیشنهاد ما را نشان می دهد. بخش اول مرور اجمالی بر EDCF دارد. بخش دوم مکانیزم جدیدی پیشنهاد شده، FHCW را توضیح می دهد. بخش سوم و چهارم نتایج و مبحث شبیه سازی های انجام شده را ارائه می دهند…

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
IEEE 802.11e
پنجره رقابتی
FHCW
EDCF
کیفیت سرویس
QoS
IEEE 802.11e
contention window
FHCW
EDCF
Quality of Service
QoS

Abstract

 

Wireless LAN 802.11 is one of the widely used specifications for wlan networks. 802.11 e has increased its utility and QoS by assigning priorities to different types of data packet. Method employed by 802.11e at its MAC layer specification determines the channel access mechanism, known as EDCF. The fixed approach of EDCF of increasing the CW size without taking in consideration channel condition results in low performance at high network size. The very fundamental concept of increasing CW according to fixed scale in itself shows lack of dynamic adaption of cw according to network condition. In this paper, we introduce a new technique of determining the size of cw for backoff procedure. The mechanism proposed FHCW does take into account history of previous transmissions and fuzziness present in the channel due to various factors namely-congestion, sensing credibility of station and priority of packet to be sent. Performance comparison of both the techniques show the capability of proposed scheme

 

ادامه مطلب و دانلود