دسته‌ها
فناوری اطلاعات - ترجمه مقاله مقالات انگلیسی رایگان مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله مدیریت موبایلی سلامت در کشورهای در حال توسعه: دیدگاه بیماران زن ایرانی راجع به اپلیکیشن های موبایلی سلامت

عنوان مقاله انگلیسی Mobile Health-Care Management in Developing Countries: Perspectives of Iranian female patients on a mobile Health App
عنوان ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مدیریت موبایلی سلامت در کشورهای در حال توسعه: دیدگاه بیماران زن ایرانی راجع به اپلیکیشن های موبایلی سلامت

دسته : فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله مدیریت موبایلی سلامت در کشورهای در حال توسعه: دیدگاه بیماران زن ایرانی راجع به اپلیکیشن های موبایلی سلامت

این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
اپلیکیشن موبایلی
مدیریت سلامت
دیدگاه های زنان
پایبندی به مصرف دارو
سواد سلامت
Mobile Apps
Health Care Management
Female Perspectives
Medical Adherence
Health Literacy

چکیده

 هدف این پژوهش ارزیابی گرایش ها و ترجیحات بیماران زن ایرانی با توجه به کارکردهای مختلفی است که یک اپلیکیشن موبایلی در افزایش سواد افراد نسبت به سلامت خود، پایبندی به مصرف داروها و ارتقای مدیریت خودمراقبتی خود دارد.

این یک مطالعه توصیفی میان مقطعی است که از 460 بیمار زن که در درمانگاه های خصوصی در تهران معاینه شده اند به جمع آوری داده پرداخته است. انتخاب پاسخگرها به صورت تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه ای است که توسط نویسندگان طراحی شده است.

داده ها به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. این پژوهش تمایل بالای بیماران زن ایرانی به استفاده از اپلیکیشن های موبایلی برای افزایش سواد نسبت به سلامت خود، دسترسی و ذخیره سوابق پزشکی شان، تنظیم قرار ملاقات ها، و دریافت و پرداخت صورت حساب های پزشکی شان را نشان می دهد.

در رابطه با مرور کردن برخط و ملاقات و مشورت با پزشک به صورت مجازی، بیماران تمایلی کمی را ابراز کردند. به طور کلی، اعتماد آنها به اپلیکیشن های موبایلی در حد متوسط است، و ترجیح می دهند از اپلیکیشن های موبایلی استفاده کنند که توسط درمانگاه یا بیمارستان ایجاد و اجرا شده و نه یک شخص ثالث. با توجه به روش هایی که اپلیکیشن موبایلی می تواند پایبندی به مصرف دارو را افزایش دهد، بیماران دریافت اطلاعات درباره رژیم های غذایی و بیماری هایشان را بر دریافت هشدار برای مصرف دارو را ترجیح می دهند.

1-مقدمه

اپلیکیشن های سلامت موبایلی قابلیت ها و کارکردهای منحصر به فردی به ویژه در افزایش مشارکت و تعامل بیماران در خودمدیریتی سلامت شان دارد. از چالش های یک سیستم ضعیف سلامت این است که بسیاری از بیماران در مدیریت سلامت خود مشارکت کمی دارند. این وضعیت در کشورهای در حال توسعه که در آن بیمارستان ها و درمانگاه ها یک رابطه غیرتعاملی و یک طرفه با بیماران خود برقرار می کنند، تشدید می شود. چالش دیگر این است که بسیاری از بیماران از یک سیستم یکپارچه دانشی درباره موضوعات بهداشت و درمان محروم هستند. آنها از پزشک خود و کارکنان حوزه سلامت بدون آن که علم و فلسفه نهفته در نسخه ها را بدانند، کورکورانه تبعیت می کنند….


ادامه مطلب